Tartu Maarja Kooli ja lasteaia kolleegiumi õppenõukogu

Tartu Maarja Koolis täidab õppenõukogu funktsiooni kooli kolleegium, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Kolleegiumi liikmeteks on kooli direktor, pedagoogiline personal, tugispetsialistid ja teised direktori poolt nimetatud isikud.

 Kolleegiumi tegevus:

    Lastevanemate taotlused pikendatud õppeks.

    Rahvusvaheline konverents – 50 aastat eripedagoogikat.

    Kolleegiumi õppenõukogu tööplaan.

    Kooli algus.

    Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi ja lõpetajad.

    Heaoluküsitluste kokkuvõte.

    Töökeskkond – riskianalüüs ja sisehindamine.

    Kooli ja lasteaia kodukord. Kolleegiumi õppenõukogu tööplaan.