Teie andmete töötleja on Tartu Maarja Kool

ettevõtte reg. number: 75007014

e-post: maarja@maarja.tartu.ee

telefoninumber: +372 746 1010


Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. 

 Arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud koolile pandud ülesannete täitmiseks ja kooli teenuste pakkumiseks.

Kooli töötajatel on ligipääs isikuandmetele vaid sellises mahus, mil neid seda tööks vaja läheb. Kõik kooli töötajad kohustuvad hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena, sealhulgas on keelatud nende avalikustamine, paljundamine, müümine, edastamine või muul viisil juurdepääsu võimaldamine kolmandatele isikutele nii koolis töötamise ajal kui tähtajatult pärast töösuhte lõppemist.

Kool tagab, et on välistatud kolmandate isikute juurdepääs andmetele ning andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise, kaotsimineku jms eest.

Järgnevalt anname ülevaate isikuandmete töötlemise õiguslikest alustest ning isiku õigustest.

 

Õiguslikud alused

•             Avalik ülesanne

Kooli peamiseks eesmärgiks on võimaldada tõhustatud tuge või erituge vajavatele õpilastel omandada alus- ja põhiharidust. Oma põhiülesandeid täites töötleme õpilaste ja nende vanemate isikuandmeid avaliku ülesande täitmiseks Eesti Vabariigi haridusseaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS) ja nende alusel antud õigusaktides lubatud ulatuses.

•             Juriidiline kohustus

Õiguslik alus võib tuleneda ka koolile pandud juriidilise kohustuse täitmiseks. Sellised kohustused tulenevad maksukorralduse alastest seadustest, avaliku teabe seadusest, raamatupidamise seadusest, töölepingu seadusest jms.

•             Lepingu täitmine

Lepingu täitmine esineb õigusliku alusena peamiselt kooli pakutavate õppekavavälise teenuste pakkumisel (isiku tuvastamiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks).

•             Eluliste huvide kaitsmine

Loodame, et seda alust vaja kasutada ei ole, aga siia alla kuuluvad näiteks juhtumid, kus on vaja kutsuda erakorraline abi ja selle käigus edastada õpilase terviseandmeid, ent nõusoleku võtmine on raskendatud või võimatu.

•             Nõusolek

Kui ühtegi ülalnimetatud õiguslikku alust ei esine, küsime alati nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Juhtudel, mis pole allpool kirjeldatud, informeerime isikuandmete kasutamise eesmärgist, säilitamisest jms isikuandmete kogumise alguses (nt nõusoleku võtmisel). Küsime nõusolekut nii, et see on selgelt eristatud muudest küsimustest ja vormistatud nii, et seda saab hiljem tõendada (nt allkirjastatud avalduses, e-kirjas, SMSis). Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 Nõusolekut küsime õpilase andmete (foto, koolitöö, võistlustöö tulemus jms) avaldamiseks (veebilehel, sotsiaal – või trükimeedias), õpilase osalemiseks uuringutes, õpilase kasutajakonto loomisel otseselt õppetööga mitteseotud keskkondades.

 

Isikuandmete edastamine

 Me ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui:

 •         seda nõuavad õigusaktid – nt töösuhetes andmete esitamine Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile

•         isikul või asutusel on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida - nt lastekaitsetöötaja, uurimisasutus, kohtuväline menetleja, kohus, riikliku järelevalve menetluses järelevalveasutus, teenistusliku järelevalve käigus linnavalitsus.

•         see on vajalik teie eluliste huvide kaitseks

•     kasutame oma tegevuses erinevaid infosüsteeme, siis nende omanik/haldaja/majutaja töötleb isikuandmeid vaid infosüsteemi toimimiseks vajalikus mahus ning juhindudes meie isikuandmete töötlemise tingimustest

•         oleme selleks saanud teilt loa

 

Nõuded ja kaebused 

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on eelnevalt antud nõusolek, on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Teil on õigus tutvuda Teie kohta kogutud isikuandmetega ning nõuda nende parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 Kõikide loetletud õiguste kasutamiseks pöörduge kooli poole kas isiklikult või e-posti aadressil maarja@maarja.tartu.ee. Muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda kooli andmekaitse spetsialisti poole e-posti aadressil: andmekaitse@tartu.ee.