Tagasi


TARTU MAARJA KOOLI TÖÖTAVATE ISIKUTE VABADE AMETIKOHTADE TÄITMISEKS KORRALDAVATE KONKURSSIDE LÄBIVIIMISE KORD 

1.Tartu Maarja Kooli õppe- ja kasvatusalal töötajate vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

2.Tartu Maarja Kooli õppe-ja kasvatusalal töötajate vabade ametikohtade täitmiseks kuulutab konkursi välja Tartu Maarja kool. Konkursiteade avaldatakse kohalikus ajalehes arvestusega, et konkursis osalejal (edaspidi kandidaat) oleks avalduse esitamiseks aega vähemalt 2 nädalat konkursiteate avaldamise päevast arvates.

3.Konkursi korraldab konkursi komisjon, mille liikmed kinnitab Tartu Maarja Kooli direktor.

4. Ajalehes avaldatav konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

1)     kooli nimi, aadress ja infotelefoni number

2)     vaba ametikoha nimetus

3)     avalduse esitamise tähtaeg

5. Kanditaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus;

2) elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik)

3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

4) eelistatud on eripedagoogiline kõrgharidus ja ravipedagoogilise seminari koolitus,

 muu pedagoogiline kõrg-või keskeriharidus

5) konkursis osaleja soovil muud dokumendid

6.Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldused koos teiste punktis 5 nimetatud dokumentidega laekuvad komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtajaks.

7.Tartu Maarja Kooli moodustatud komisjon on vähemalt 5 liikmeline, mille tuumiku moodustavad koolis töötavad pedagoogid.

8.Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks.

9.Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

10.Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja vähemalt 2/3 liikmetest.

11.Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kõigi kohalviibivate komisjoniliikmete häälteenamustega. Häälte võrdse jagamise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

12.Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

13.Komisjoni esimesel koosolekul;

1)kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta,

2)kehtestatakse kandidaatide hindamise viis

3)esitatud dokumentide alusel (kandidaadid on esitanud kõik vajalikud dokumendid) viiakse läbi dokumendivoor.

4)dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu otsuse, kas lubada kanditaat vestlusvooru või mitte.

14.Vestlusvooru mittepääsenud kandidaadile teatab komisjoni sekretär otsuse, järgneval tööpäeval.

15.Vestlusvooru lubatud kandidaadile teatab komisjoni sekretär, millal toimub kandidaadiga vestlus, kus kohas ja mis kell, eeldades, et kandidaat saab teate kätte vähemalt 1 nädal enne komisjoni koosolekut.

16.Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi korda ja viisi.

17.Kandidaadil on õigus:

 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi

2) saada teada enda kohta tehtud otsus, ühe nädala möödumisel vestlusvoorust.

18. Kanditaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

19. Vestlusvooru edukalt läbinud kandidaatide hulgast valib komisjon välja vajaliku ametikoha täitmiseks kandidaadi ja teeb teatavaks väljavalitud kandidaadile otsuse tööle asumiseks.

20. Kui ükski kandidaat ei kogunud koosolekul kohalviibivate komisjoniliikmete häälteenamust, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletamine. Kui ka kordushääletamine ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kanditaatide esitamisest.

21. Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, samuti siis, kui komisjon loobus kandidaadi esitamisest vajaliku ametikoha täitmiseks , loetakse konkurss ebaõnnestunuks ning kuulutatakse välja uus konkurss.

22. Töötaja võtab tööle Tartu Maarja Kooli direktor ja sõlmib töölepingu.