TARTU MAARJA KOOLI ÜLDINE TULEOHUTUSE EESKIRI

1. Objektide tuleohtlikkuse üldiseloomustus
  1. Tartu Maarja Kooli väiksem õppehoone on renoveeritud vanast Jaamamõisa hoonest tulekindluselt ebapüsiva ehitusena, mis tähendab, et hoone on ehitatud kivist ja teise korruse seinad ja laed on kaetud puust laudisega.

 • Hoone on kahe korruseline. Mõlemas tiivas on eraldi sissekäigud ja eraldi trepid teisele korrusele, milliste kaudu on võimalik evakueeruda.

 • Esimesel korrusel on saal, neli klassiruumi, köök ja söögisaal.

 • Teisel korrusel on 2 bürood, logopeedikabinet, köök ja 6 puhkeruumi.

  1. Teine ja uus koolihoone on jagatud tulekindlate ustega kahte osasse.

 • Uus koolihoone on kahekorruseline fibo-blokkidest hoone, kus asuvad esimesel korrusel lisaks 6-le klassiruumidele ka saal läbi kahe korruse, kodundusklass ja söögisaal ning veel san. sõlmed ja garderoobid

 • Teisel korrusel on 4 teraapiaruumi, büroo, ventilatsioonikamber ja õpetajate tuba.

 • Kivikatust kannavad puust avatud laetalad.

 • Terves majas on saarepuust põrandad, trepid ja uksed

 • Hoone on jaotatud tulekindlate ustega kaheks tsooniks

Tuleohutuselt võib lugeda renoveeritud Jaamamõisa hoone esimest korrust 2. tuleohu klassi kuuluvaks ja teist korrust 3. tuleohu klassi kuuluvaks. Uut klassikorpuse hoonet võib lugeda 2. tuleohu klassi kuuluvaks.

  1. Töö koolis toimub ühes vahetuses kella 8.00 – 16.00. Sel ajal viibib hoones 60 õpilast ja 35 töötajat.

 • Koolis viibivate laste ja töötajate arv on normaalne ning seetõttu on keskmine võimalus paanika tekkimiseks.

 • Võimalikud on elektriohutusnõuete eiramine ja vigased elektriseadmed

 • Tuletööde nõuete eiramine

 • töötajate (samuti klientide, laste, õpilaste jne.) poolt elementaarsete tuleohutusnõuete ja käesoleva juhendi punktide rikkumine

  1. Objekti tuleohutusjuhend on aluseks kõigi töötajate tuleohutusalasel juhendamisel.
   Käesolev juhend on kohustuslikuks täitmiseks kõigile töötajatele!

2. Territooriumi, teede, tuleohutuskujade ja hoonete, rajatiste ning veevõtukohtade juurdesõiduteede korrashoiu iseärasused.
  1. Kõik juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsuteed hoonetele ja rajatistele, tuletõrje- ja päästevahenditele ja veevõtukohtadele peavad olema vabad ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras.

  2. Territoorium peab olema puhas, jäätmeid ning prahti tuleb hoida selleks määratud ja kohandatud kohtades.

  3. Teede või ligipääsude sulgemisel remondiks või muudel põhjustel, kui see takistab tuletõrjeautode sõitu, tuleb viivitamatult rajada läbipääs suletavasse lõiku või üles seada ümbersõiduvõimalust näitavad viidad. Samuti tuleb sulgemisest ja ümbersõitudest koheselt teavitada ka kohalikku tuletõrje- ja päästeasutust.

  4. Territooriumil on prahi ja kulu põletamine keelatud.

  5. Tahkekütust, põlevmaterjale ja taarat on lubatud hoida hoonetele ja rajatistele mitte lähemal kui 4 m. Sama kaugele hoonest tuleb paigutada ka prügikonteinerid.

  6. Territooriumil on keelatud:

 • püstitada hooneid ja rajatisi ilma kehtestatud korras kooskõlastatud projektita

 • valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku

 • tankida mootorsõidukit hoiukohas (parklas).

3. Tuleohutuse tagamine töös, ainete ja materjalide hoidmise kord
  1. Kõik töötajad on kohustatud:

 • järgima ettevõtte juhataja poolt kehtestatud tuleohutusrežiimi nõudeid

 • läbima tuleohutusalase väljaõppe

 • vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse

 • tulekahju avastamisel viivitamatult teatama sellest tuletõrje häirekeskusesse telefonil  112 ning teavitama juhtunust juhtkonda.

  1. Tuleohutuse tagamisel objektil tuleb juhinduda alljärgnevatest punktidest:

a) Keelatud on tõkestada evakuatsiooniteid esemete, mööbli või muu sisustusega, jäigalt sulgeda evakuatsioonipääse ja kasutada nendel raskesti avatavaid sulgureid.

b)Plahvatus- ja tuleohtliku töö tegemisel tohib kasutada ainult korras töövahendeid ja aparaate ning täita nende kasutamise juhendeid.

c)Keelatud on paigutada kütust, põlevmaterjale ja – esemeid kütteseadmetele lähemale kui 0,5 m.

d)Elektriseadmeid tuleb kasutada vastavalt nende kasutuseeskirjadele.

e)Mitte kasutada ajutist elektrijuhtmestikku või defektiga elektriseadet, kaablit ja juhet.

f)Keelatud on kasutada mittestandardset elektrisoojendus- ja valgustusriista, keskkonnatingimustele mittevastavat elektriseadet, samuti jätta järelvalveta pidevaks tööks mitte ettenähtud elektriseadet.

g)Töötamise lõpus tuleb kõik elektriseadmed välja lülitada (välja arvatud tehnoloogianõuete või objektil kehtestatud korra järgi objektil ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed).

h)Elektriseadmete liigutamisel tuleb viimased välja lülitada.

i)Juhtmed tuleb paigutada nii, et neid ei vigastataks.

j) Aeg-ajalt kontrollida elektriseadmeid ja nende enim liikuvaid osasid (juhtmed, pistikud jne.).

k)Vigade avastamisel tuleb seade vooluvõrgust välja lülitada ning anda remondiks spetsialistile (elektrikule).

l)Köögis puhastada aeg-ajalt pliitide kohtäratõmbe ventilatsiooni kanaleid rasvast ja sinna kogunenud tolmust.

m)Keelatud on tõkestada juurdepääsu tuletõrje- ja päästevahenditele.

n)Peale tööpäeva lõppu tuleb kõikide töökohtade prügikastid tühjendada hoonest väljas asuvasse prügikonteinerisse.

o)Tuletööde teostamine (keevitamine) on massiürituste ajal rangelt keelatud.

p)Keelatud on ladustada evakuatsioonitrepikodade treppide alla kergesti süttivaid ja põlevmaterjale.

q)Kõrgendatud tuleohuga ruumidest tuleb praht ja jäätmed eemaldada iga töötsükli lõpus. Eelpool mainitud ruumides hoitava materjali hulk ei tohi ületada ühe päeva vajadusi.

r)Enne massiürituste korraldamist peab objekti, kus toimub massiüritus, valdaja või ürituse tuleohutuse eest vastutav isik kontrollima üritusega seotud ruumi või muu paiga üldist tuleohutusseisundit, evakuatsioonitee ja pääsu kasutamisvalmidust, veenduma ettenähtud tuletõrje- ja päästevahendite olemasolus ja töökorras olekus.

s)Avastatud tuleohutusnõuete rikkumised tuleb kõrvaldada enne massiürituse algust.

t)Lasteürituse ajal peab alaliselt laste juures viibima õpetaja, kasvataja või muu täiskasvanu, keda on juhendatud tuleohutusnõuetes ja tegutsemiseks tulekahju korral.

u)Jõulukuusk tuleb ruumis asetada kindlale alusele ja paigutada nii, et see ei takistaks ruumist väljapääsu ning asetseks süttivatest materjalidest vähemalt 1 m kaugusel.

v)Jõulukuuse ehtimisel on keelatud kasutada kergesti süttivaid materjale ja küünlaid ning viimaseid illumineerimiseks süüdata.

w)Jõulukuuse illumineerimiseks võib kasutada vaid elektriküünlaid. Nende paigaldamiseks on soovitav kasutada elektriku abi. Elektriküünlad peavad olema monteeritud kindlalt elektrotehniliste nõuete kohaselt. Kui elektrivõrgust võetakse voolu ilma alaldustransformaatorita, võib kasutada ainult järjestikku ühendatud elektrilampe pingega kuni 12 volti. Seejuures peab elektrilampide toitmiseks kasutama ainult isoleeritud juhtmeid.

x)Jõulupidude ajal peab kuuse valgustus olema range järelvalve all. Illuminatsiooni korratuste puhul (juhtmete kuumenemine, lampide vilkumine, sädelemine) tuleb see viivitamatult välja lülitada.

y)Ehitises toimuva massiürituse ajal ei tohi:

 • vähendada vaatesaalis ridadevahelise läbikäigu laiust, paigutada läbikäiguteele lisaistet või ületada ehitise projektiga ettenähtud kohalviibijate arvu

 • teha hoones tuletöid

 • süüdata ruumis ilutulestikke, säraküünlaid ja kasutada paukpakette

 • kustutada ruumis täielikult tavaline elektrivalgustus

 • võtta üritusest osa vatist, paberist või muust kergestisüttivast materjalist valmistatud peokostüümiga

4. Mootorsõidukite territooriumile lubamise, seal liikumise ja parkimise kord

 1. Autode parkimine Tartu Maarja Kooli territooriumil on lubatud vaid selleks otstarbeks ettenähtud ja tähistatud kohtades ning vähemalt 4 m kaugusel hoonetest ja rajatistest.
 2. Öiseks ajaks territooriumile pargitavad sõidukid tuleb parkida hoonetest vähemalt 7 m kaugusele.
 3. Parkimisel ei tohi objekti territooriumi sõidukitega üle koormata (töötajate, klientide erasõidukid jne.).
 4. Maksimaalseks lubatud kiiruseks kooli territooriumil on 15 km/h.
 5. Rangelt on keelatud autode parkimine sisse- ja väljasõidu teede ja väravate ette.

5. Lahtise tule kasutamine objektil

 1. Suitsetamine on kooli territooriumil KEELATUD.

 2. Lahtise tule kasutamine, jäätmete ja prahi põletamine kogu territooriumil on KEELATUD!

6. Tuletõrje-, tulekahjuside ja signalisatsioonivahendite korrashoiu tagamine

 1. Tartu Maarja Kool on kaitstud tulekaitsetaseme järgi, mis tähendab, ethoonetesse on paigutatud esmakustutusvahendid, mis on ette nähtud kasutamiseks ühe inimese poolt tulekahju algjärgus (6 kg ABC tüüpi pulberkustutid) ning lisaks sellele on uude klassikorpusesse paigaldatud tulekahju automaatne signalisatsioon.

 2. Tulekustuteid tuleb hooldada peale iga kasutamiskorda, sõltumata sellest, palju kustutusainet kulus ja siis, kui tootja või müüja kontrollimise tulemused seda nõuavad.

 3. Tulekustutite korrashoiu tagamisel tuleb lähtuda alljärgnevatest punktidest:

 4. Tulekustutid peavad asetsema nähtaval kohal. Kui tulekustuti ei ole nähtav, peab tema asukohale viitama vastav ohutusmärk.

 • tulekustutid peavad asetsema kütteseadmetest (sõltumata küttesüsteemi liigist) vähemalt 1 m kaugusel

 • tulekustuti paigutuseks kasutatav konks või kinnitusklamber peab olema vastupidav, sobiv ja lihtne

 • tulekustuti põhi ei tohi asetseda põrandast kõrgemal kui 1,5 m

 • peale iga kasutamist tuleb tulekustuti viia koheselt ümberlaadimisele

 • rõhu all tulekustutitel, millel on manomeeter, tuleb vähemalt kaks korda aastas kontrollida viimaste näitu (näidu langemisel alla lubatud miinimumi tuleb tulekustuti viia koheselt laadimisele).

 • välisel ülevaatusel alati kontrollida avamisseadme puhtust ja plommi või kaitsesplindi seisukorda, samuti vooliku ja toru seisukorda.

5. Tulekustutite korrasoleku ja olemasolu eest vastutab kooli juhtkond või juhtkonna poolt määratud isikud.

6.Automaatse signalisatsiooni korrasolekut kontrollitakse kaks korda aastas. Esinenud rikked likvideeritakse koheselt.

7. Töötajate kohustused tulekahju tekkimisel ning tuletõrjekomando väljakutsumisel

1. Tulekahju puhkemise korral peab juhtkonna ja töötajate tegevus olema eelkõige suunatud hoones viibijate ohutuse ja evakueerimise tagamiseks.

2.Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on võimaluse piires kohustatud:

 • teatama viivitamatult tulekahjust tuletõrje telefonil 112

 • hoiatama hoones viibijaid ning ohtu sattunud inimesi kõva häälega

 • asuma töökohas olevate esmaste tulekustutusvahenditega põlemiskollet likvideerima

 • kustutamise käigus tuleb meeles pidada, et ei hinnataks üle oma võimeid

 • elektriseadmete kustutamisel tuleb meeles pidada, et viimased tuleb enne voolu alt vabastada.

 • kui tunnete, et ei ole võimelised likvideerima põlemiskollet, lahkuge ruumist, sulgedes enda järel uksed ja aknad neid lukustamata ja riivistamata

 • abistama kannatanuid ja lapsi evakueerimisel ohutusse kohta.

3.Helistades tuletõrjesse teatage järgnevad andmed:

 • aadress, kus põleb (tänav, maja, number, kooli nimi)

 • mis põleb ja kui suures ulatuses (maja, korrus, ruum)

 • kas hoones või põlemiskolde läheduses on inimesi (nende arv umbes või täpselt), kas on vigastatuid, kui suur on neid ähvardav oht

 • teatage oma nimi ja telefoninumber millelt helistasite

4.Tulekahjukohale saabunud juhtkonna esindaja on kohustatud:

 • kontrollima, kas tuletõrje on välja kutsutud

 • korraldama võimalusel hoones viibinud isikute nimelise ülelugemise klassipäevikute abil

 • organiseerima ohu korral viivitamatult inimeste päästmist kasutades selleks kõiki olemasolevaid jõude ja vahendeid

 • tagama tulekahju kustutamisest osavõtvate inimeste kaitsmise võimalike konstruktsioonivaringute, elektrivooluga vigastamise ning mürgistuste ja põletuste eest.

8. Inimeste ja vara evakueerimine

1.ÜHEGI INIMESE ELU EI PÄÄSTETA TEISE INIMESE ELU ARVELT!

2.Rangelt on keelatud kasutada alla 18 – aastaseid isikuid kustutustöödel ja vara evakueerimisel.

3.Töötajate tegevus häiresignaali saamisel:

a)tulekahju avastamisel või ohu teatamisel viivad kõik õpetajad, kes momendil õpilastega tegelevad, oma klassi õpilased majast välja ohutusse kohta ning vastutavad nende turvalisuse eest

b)klassiuste lukustamine on keelatud

c)evakueerimiseks liigutakse majast välja lähimast trepikojast ja väljutakse lähima välisukse kaudu

d)kui aega evakueerimiseks jääb vähe, lahkutakse hoonest avariiväljapääsude kaudu

e)enne häiresignaali andmist tuleb juhtkonnal võimaluse korral korraldada koridoride uste ja tagavaraväljapääsude avamine

f)kohaloleku kontroll. Kõik koolihoonest evakueeritud lapsed tuleb üle lugeda ja kontrollida nende kohalolekut klassipäevikute abil. Seda teeb hetkel õpilaste turvalisuse eest vastutav õpetaja. Kohalolekust või puudumisest teatada juhtkonna esindajale kes juhib kustutustöid. Õpilased evakueeritakse kultuurimaja saali.

g)mõne õpilase või kooli töötaja puudumisel selgitada välja tema asukoht ja vajadusel võtta tarvitusele abinõud päästetöödeks

h)pärast tulekahju või mõne muu ohu tekkimist peetakse sidet teiste asutustega – tuletõrje, päästeteenistus, Võsu ambulatoorium, kiirabi

i)kuni tuletõrje saabumiseni püüab iga vaba töötaja, kes õpilaste evakueerimisega seotud ei ole, esmaste tulekustutusvahenditega summutada kahjutuld

4.Vara evakueerimine toimub vastavalt ettevõtte juhtkonna esindaja korraldustele ning koostöö tuletõrje- ja päästeametiga.

5.Evakueerimisel tuleb meeles pidada:

 • vältida paanika tekkimist ja säilitada rahu

 • pea kaotanud inimesed alluvad kergesti tugevale tahtele ja täidavad käsklusi, mõtlemata nende sisule

 • evakueerimist juhtides tuleb rääkida võimalikult selge, rahuliku ja valju häälega püüdes ettevaatlikult haarata initsiatiivi

 • kaasa tuleb haarata enesevalitsemise säilitanud inimesed

 • viivitamatult tuleb maha suruda kõik paanika tegemise katsed, valimata vahendeid

 • prioriteediks evakueerimisel peavad olema ohtlikus tsoonis viibivad inimesed

9. Tuletõrjevahendite kasutamise ja tuletõrjekomandoga koostöö kord

  1. Tulekahju korral lähtu eelkõige põlemise suurusest ja põlevmaterjali liigist.

  2. Tulekustutiga töötamisel pea meeles:

 • avastanud põlengu, võta tulekustuti ning uuri esmalt kasutusjuhendit, mida sellega võib kustutada

 • lähene põlengule ohutusse kaugusesse ja rakenda tulekustuti tööle vastavalt kasutusõpetusele (rakendamine on näidatud skemaatiliselt kustuti korpusel)

 • välitingimustes kustutades seisa tulekahjukohas ülalpool tuult

 • tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata kõige intensiivsema põlemise kohta, kustutada tuld kustutaja eest taha poole, ülalt alla n.ö. Pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega

 • lahtises ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti siseseina

 • mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind

 • süsihappegaaskustutiga tuleb kustuti hoida võimalikult vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist

 • külmetushaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti happejoa väljalaskelehtrist, samuti ei tohi juga suunata inimesele

  1. Tuletõrje- ja päästekomando saabumisel teatage selle juhile:

 • mis ja kui suures ulatuses põleb

 • kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid

 • muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatused, mürkkemikaalid, elekter jne.)

 • elektrikilpide asukohad

  1. Ärge lahkuge sündmuskohalt, kuna tuletõrjel võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

  2. Juhtkonna esindaja, kes juhtis kustutustöid ja evakuatsiooni on peale tuletõrje saabumist kohustatud:

 • teatama kõik tarvilikud andmed põlemiskolde, selle kustutamiseks rakendatud abinõude ning ruumides viibivate tulekahju likvideerimisega seotud inimeste kohta

 • vajadusel eraldama tulekahju kustutamisega ja vara evakueerimisega seotud tööjõu

 • organiseerima kustutustööde juhi nõudmisel mitmesuguste kommunikatsioonide välja- ja ümberlülitusi.