Tartu Maarja Kooli põhimäärus


1. Üldsätted

2. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

3. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

4. Õpilaste õigused ja kohustused

5.Koolitöötajad

6. Koolielu korraldamine

7. Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

8. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

9. Lõppsätted


1. Üldsätted


1.1 Nimetus
Kooli nimetus on Tartu Maarja Kool (edaspidi kool).

1.2 Haldusala
Haldusala Kooli kõrgemalseisvaks organiks on Tartu Linnavalitsus. Kool on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas tegutsev munitsipaalkool, mis lähtub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest ning The Dutch Cooperanting Fondations for Central and Eastern Europe vahel sõlmitud lepingutest.

1.3 Liik
Kool on põhikool, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed (hälvikute erikool).

1.4 Asukoht
Kool asub aadressil Puiestee 126, 50604 Tartu.

1.5 Teeninduspiirkond
Kooli teeninduspiirkonna, kus elavatele koolikohustuslikele lastele peab kool tagama põhihariduse omandamise, määrab Tartu Linnavolikogu.

1.6 Õppevorm
Koolis toimub õppetöö päevases õppevormis.

1.7. Pitsat, eelarve, sümboolika ja arvelduskonto
1.7.1. Koolil on oma nimega pitsat, eelarve ja sümboolika.
1.7.2. Kool kasutab Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna arvelduskontosid.

1.8. Asjaajamiskeel ja õppekeel
1.8.1. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
1.8.2. Kooli õppekeel on eesti keel.

1.9. Haldusmenetlus
Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades kooli tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.


2. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded


2.1. Tegevuse eesmärk Kooli tegevuse eesmärgid on:
1) võimaldada mõõduka, raske ja sügava vaimupuudega, liitpuude ja raskete psühhootiliste käitumishäiretega õpilastel koolikohustuse täitmine ja põhihariduse omandamine;
2) võimaldada mõõduka, raske ja sügava vaimupuude ja liitpuudega koolieelikutele alushariduse omandamine;
3) toimida nõustamis- ja õppekeskusena puudega laste vanematele või eestkostjatele;
4) koordineerida organisatsioonide rehabilitatsioonialast koostööd;
5) tööõppebaas lõpuastme õpilastele võimetekohase käsitöö eriala omandamiseks.

2.2 Ülesanded Kooli ülesanneteks on:

1) luua tingimused ning võimalused koolikohustuse täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks;
2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;
3) luua võimalused mõõduka, raske ja sügava vaimupuude ja liitpuudega ning raskete psühhootiliste käitumishäiretega laste võimetekohaseks individuaalseks õpetuseks nende maksimaalse iseseisvuse saavutamisel;
4) luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;
5) luua mitmekülgsed võimalused huvialategevuseks;
6) korraldada õpilaste toitlustamine vastavalt päevakavale;
7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, lapsevanemate, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna, teiste koolide ja muude organisatsioonidega;
8) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
9) toimida praktikabaasina Tartu Ülikooli ja teiste õppeasutuste eripedagoogika, sotsiaaltöö ja arstiteaduskonna üliõpilastele.

3. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused


3.1 Struktuur
3.1.1. Koolis on põhikool, 1. - 9. klassi, mille õppeaeg pikeneb kuni 12 õppeaastani. Toimetuleku- ja hooldusklasside 10. - 12. klass on orienteeritud võimetekohase käsitöö eriala omandamisele.

3.1.2. Koolis töötavad vajadusel ja Tartu Linnavalitsuse nõusolekul pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid ning koolieelikute ettevalmistusrühmad.

3.1.3. Koolil on raamatukogu, mis tegutseb oma põhimääruse alusel. Kooli raamatukogu põhimääruse kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

3.2 Õppekava
3.2.1. Õpilastele põhihariduse võimaldamine toimub toimetuleku riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava järgi. Kooli kolleegiumi poolt heakskiidetud õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
3.2.2. Õppe- ja kasvatustöös kasutatakse waldorfpedagoogika elemente ja lähtutakse ravipedagoogika põhimõtetest.
3.2.3. Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide ettepanekuid.
3.2.4. Õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud õpikute, töövihikute ning tööraamatute loetelust.

3.3 Õppe- ja kasvatustöö korraldus
3.3.1. Õppeperioodi pikkus on vähemalt 175 õppepäeva.
3.3.2. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand.

3.3.3. Õppetöö põhivormiks on õppetund.
3.3.4. Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas ning tunniplaan kinnitatakse kooli direktori poolt käskkirjaga. Vahetunni pikkus on määratud kooli kolleegiumi poolt kinnitatud päevakavas.
3.3.5. Kooli õppe- ja kasvatustöö on korraldatud kooli üldtööplaani järgi. Üldtööplaani kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
3.3.6. Kool võimaldab koolikohustuse täitmist koduõppe, sh koduõpe haiglas, vormis ja põhihariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras. Kool arvestab õpilaste hariduslike erivajadustega.
3.3.7. Kool korraldab õppetöö ravipedagoogiliste individuaalsete õppekavade alusel, mille koostamisel osalevad pedagoogid, terapeudid ja kooliarst.
3.3.8. Kool võimaldab õpilastele logopeedilist ja psühholoogilist abi.
3.3.9. Usuõpetuse õppimine on vabatahtlik.
3.3.10. Klassitunnistusega antakse õpilase õppimisel hinnang sõnalises vormis.
3.3.11. Kooli lõpetamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras. Kooli lõpetamisel ei soorita õpilased lõpueksameid.

3.3.12. Kooli ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub kooli juhtkond kokku lapsevanemate üldkoosoleku vähemalt ühe korra aastas. Kui kolmandik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku. Koosolek võib teha kooli direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

3.4. Kooli vastuvõtt
Õpilaste vastuvõtt kooli toimub nõustamiskomisjoni otsuse ja lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel õigusaktidega kehtestatud korras.


3.5. Koolist väljaarvamine
3.5.1. Õpilase koolist väljaarvamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
3.5.2. Koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib koolist välja arvata lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või lapsevanema või eestkostja valitud kooli ning seda kinnitab kooli teatis.

3.6. Õpilase tervise kaitse
Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

4. Õpilaste õigused ja kohustused


4.1 Õpilaste õigused

Õpilasel on õigus:
1) võtta osa õppetööst;
2) õppida individuaalse õppekava järgi;
3) täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel;
4) omandada tasuta üldharidus;
5) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
6) osaleda aine- ja huviringide töös;
7) saada materiaalset toetust õigusaktidega kehtestatud korras;
8) saada õppepäeva jooksul meditsiinilist abi;
9) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile;
10) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
11) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, rajatisi, raamatukogu ja õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
12) pöörduda oma õiguste kaitseks Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni, maavanema, kooli hoolekogu, politseiametniku või sotsiaaltöötaja poole;
13) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
14) saada koolist ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnast teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
15) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

4.2 Õpilaste kohustused

Õpilane on kohustatud:
1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös;
2) täitma kooli kodukorda;
3) käituma koolis väärikalt;
4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
5) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
6) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.


5. Koolitöötajad


5.1 Koolitöötajad

Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja kooli teenindav personal.

5.2 Personali koosseisu määramine ja töölepingud

5.2.1. Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid, ja esitab selle Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna kaudu kinnitamiseks Tartu Linnavalitsusele.
5.2.2. Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab kooli direktor vastavuses õigusaktidega.


5.3 Konkursi korraldamine ja atesteerimine

5.3.1. Õpetajate, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatakse konkurss vastavalt direktori ettepanekul kooli hoolekogu poolt kinnitatud korrale.
5.3.2. Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse nende atesteerimine õigusaktidega kehtestatud korras.


5.4 Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

5.4.1. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, töötaja ametijuhendiga, töölepinguga, kollektiivlepinguga ja õigusaktidega.
5.4.2. Tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja ja töötajate ametijuhendid kinnitab kooli direktor käskkirjaga ja teeb need töötajatele teatavaks allkirja vastu.
5.4.3. Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.
5.4.4. Kooli teenindava personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.


6. Koolielu korraldamine


6.1 Kooli direktor

6.1.1. Kooli juhib direktor. Direktor kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab kooli direktor koolile kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.
6.1.2. Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös kolleegiumi, kooli hoolekogu, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna ja muude organitega.
6.1.3. Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt Tartu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.
6.1.4.Kooli direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ja määrab palga Tartu Linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu, kohaldab distsiplinaarkaristust Tartu linnapea või tema volitatud ametiisik.

6.2 Kooli direktori ülesanded

Kooli direktor:
1) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud õigus- ja haldusaktides, töölepingus, käesolevas põhimääruses ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmisele;
2) korraldab kooli kolleegiumi tegevust;
3) kinnitab käskkirjaga õpilase kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud, kohaldab distsiplinaarkaristusi ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja ja muud kooli tegevust korraldavad dokumendid;
6) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
7) esitab Tartu Linnavalitsusele Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna kaudu õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava kooli eelarve eelnõu;
8) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnale;
11) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
12) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.


6.3. Kooli kolleegium

6.3.1. Koolil on õppenõukogu, mida nimetatakse kolleegiumiks.

6.3.2. Kolleegiumi ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
6.3.3. Kolleegium tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja oma põhimääruse alusel, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

6.4. Kooli hoolekogu
6.4.1. Koolil on Tartu Linnavalitsuse poolt moodustatud hoolekogu.
6.4.2. Kooli hoolekogu ülesanne on pedagoogide, Tartu Linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
6.4.3. Kooli hoolekogu võib teha Tartu Linnavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
6.4.4. Kooli hoolekogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.
6.4.5. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

6.5. Muud organid

6.5.1. Koolis töötab direktori poolt käskkirjaga moodustatud ainekomisjon.

6.5.2. Ainekomisjoni tööd reguleerib kooli direktori poolt käskkirjaga kinnitatud ainekomisjoni töökord.


7. Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve


7.1. Vara

7.1.1. Kooli kasutuses oleva vara moodustavad Tartu Linnavalitsuse poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli kasutuses olev vara on Tartu linna omand.
7.1.2. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tartu linnale varaliste kohustuste võtmine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

7.2. Rahalised vahendid

7.2.1. Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Tartu linna eelarvest, laekumised sihtasutustelt, fondidelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest.

7.2.2. Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerivad Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, linnakantselei sisekontrolliteenistus ja rahandusosakond.

7.3. Asjaajamine ja aruandlus

7.3.1. Asjaajamine toimub Tartu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

7.3.2. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
7.3.3. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

7.4. Järelevalve

7.4.1. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

7.4.2. Kooli ja kooli direktori tegevuse üle teostavad järelevalvet Tartu Linnavalitsuse haridusosakond ja linnakantselei sisekontrolliteenistus.


8. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine


8. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

8.1. Kooli korraldab ümber, kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab Tartu Linnavolikogu otsuse alusel Tartu Linnavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
8.2. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
8.3. Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, lapsevanemaid, pedagooge ja teisi töötajaid ning maavanemat hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
8.4. Kooli tegevuse lõpetamisel tagab Tartu Linnavalitsus kooli õpilastele võimaluse jätkata õppimist teises koolis.


9. Lõppsätted


9. Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu.