Kinnitan:______________

Direktori käskkiri nr.:


TARTU MAARJA KOOLI

KODUKORD


ÜLDINE OSA


1. Tartu Maarja Koolis austavad kõik õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida ja areneda. Vastastikune suhtlemine on lugupidav ja viisakas.

2. Tartu Maarja Koolis töötavad koostöövalmid inimesed, kes püüavad oma õppekasvatustegevuses luua ning hoida inimlikku ja sõbralikku sotsiaalset õhkkonda.

3. Klassitöös tekkivate probleemide esmane lahendaja on klassiõpetaja.

4. Õpilase esindaja on koolis lapsevanem.

5. Talvel ei toimu õues kehalise kasvatuse ja ratsutamise tunnid 1 – 4 klassi õpilastele, kui õhutemperatuur langeb alla 15* C, 5-12 klassi õpilastele, kui õhutemperatuur langeb alla 18* C

6. Koolis toitlustatakse õpilasi kooli sööklas. Söögi eest tasuvad lapsevanemad üks kord kuus esitatud arve alusel arvel näidatud pangaarvele. Kui õpilane puudub koolist, siis võetakse lapsevanema teatise põhjal (mis on jäetud kirjalikus või suulises vormis õpetajale või sööklasse) õpilane sööjate nimekirjast maha teatamisele järgnevast päevast alates. Õpilane arvatakse sööjate nimekirja peale õpetaja suulist teatamist sööklasse. Toiduraha osas tehakse tasaarveldus järgneval kuul või tagastatakse lapsevanemale esitatud avalduse alusel.

7. Kui kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes isikud, tuleb pöörduda koheselt politsei poole, kes rakendavad vastavaid meetmeid.


ÕPETAJA:

1. Õpetaja kannab endas vastutustunnet tema kätte usaldatud laste õpetamise eest.

2. Õpetaja saabub kooli kell 8.00, võtab vastu kooli saabunud õpilased ja organiseerib tegevuse enne tundide algust.

3. Õpetaja alustab ja lõpetab tunni ajakohaselt.

4. Puudumise või teadaoleva hilinemise korral teatab õpetaja enne tundide algust oma mitteilmumisest ja saadab kirjaliku materjali asendatavate tundide läbiviimiseks, haiguslehe pikendamise korral teatab sellest kohe kooli asendustundide korraldamiseks.

5. Enesetäiendamiseks ja muudeks erakorralisteks vajadusteks taotleb õpetaja õppetundide ümberkorraldamist kolleegiumi kaudu eelnevalt direktorit informeerides.

6. Enne õppetunni alustamist kontrollib õpetaja õpilaste ja klassiruumi valmisolekut õppetööks (ruumi puhtus ja vajalike õppevahendite olemasolu).

7. Õpetaja kindlustab õppetundides asjaliku töömeeleolu ravipedagoogiliseks ja kasvatuslikuks tegevuseks.

8. Õpetaja märgib iga päev puudujate nimed koolikohustuse täitmise zurnaali ja teatab kooli sööklasse õpilaste puudumisest ja õpilaste kooli tulekust.

9. Õpetaja kontrollib õppeveerandi lõpus õpilaste teadmiste taset, teeb õppeveerandi kokkuvõtte. Kooliaasta lõpus annab igale individuaalsele lapsele ja tema lapsevanema(te)le üle kirjaliku sõnalise lõputunnistuse.

10. Õppetunnist võib õpilast eemaldada vaid raske distsipliini rikkumise puhul, juhul kui see takistab üldist kasvatus- ja õppetegevust. Selliste õpilaste käitumist arutatakse kooli kolleegiumis või kutsudes vajadusel kokku teraapia kolleegium.

11. Tundide lõppedes lahkub klassist õpetaja viimasena ja kontrollib, et klassi aknad ja uksed oleks suletud.

11. Õpetaja kindlustab ohutuseeskirjade ja tuleohutuse eeskirjadest kinnipidamise.

12. Õpetaja juhib söögivahetunnil õpilased kooli söögisaali ja kontrollib kohtade hõivamist ning abistab vajadusel söömisel.

13. Õpetaja märgib tunni lõppedes klassipäevikusse tunni sisu, klassis lahendatud ülesanded ja harjutused ning koduseks läbitöötamiseks antud materjalid.

14. Õpetaja teatab väljaspool kooli ruume toimuvatest tundidest kooli direktorile.

15. Klassikorrapidaja määratakse õpetaja poolt:

1) klassikorrapidaja puhastab vaheaegadel klassitahvli

2) vajadusel avab koos õpetajaga klassiruumi tuulutamiseks akna

3) pärast tundide lõppu korrastab abiõpetaja juhendamisel klassi

16. Õpetaja jälgib õpilasreeglite ja kodukorrareeglite täitmist õpilaste poolt, olles ise nende täitmisega parimaks kasvatuslikuks eeskujuks õpilastele.

17. Kooli vara amortiseerumise puhul ja kooli vara kadumise puhul teatab õpetaja sellest direktorile.

18. Õpetaja abistab õpilasi hügieeni eest hoolitsemisel, juhul kui laps ei tule ise toime.


KOOLIMAJA KASUTAMINE PÄRAST ÕPPETUNDE:

1. Klassiväline töö peale tunde õpilastega toimub eriplaanide järgi.

2. Klassivälised üritused kooskõlastatakse direktoriga.

3. Direktor kinnitab käskkirjaga üritust korraldava(te) õpetaja(te) vastutuse.

4. Klassiväliseid üritusi (koolipeod, klassiõhtud, puhkeõhtud jms.) korraldav õpetaja tuleb kohale 30 min. enne õpilastele määratud aega ja ürituse lõppemisel kontrollib koolimaja korrasolekut ja sulgeb koolimaja.


ÕPILANE:

1. Õpilae saabub kooli puhtas ja korrektses riietuses.

2. Kooli saabudes lähevad õpilased oma klassile ettenähtud rõivistusse, panevad sinna üliriided ja vahetavad jalatsid.

3. Õpilased lähevad, vajadusel suunatakse (abi)õpetaja(te) poolt, hommikuringi. Pärast hommikuringi suunduvad õpilased koos õpetajaga klassidesse.

4. Õpilasel on kaasas kõik tunniks vajalikud õppetarbed.

5. Õpilased ei too kooli kaasa ohtlikke esemeid, mis pole koolitööks vajalikud. Kui selliseid esemeid leitakse, võetakse need ära ja tagastatakse lapsevanemale.

6. Iga õpilane istub klassis kohal, mille klassiõpetaja talle määrab.

7. Tunni ajal järgivad õpilased õpetaja korraldusi, tegelevad õpetaja poolt antavate ülesannetega, ei riku korda, ega sega oma kaasõpilasi.

8. Tunni ajal võib väljuda ainult õpetaja loaga.

9. Vahetunnid on mõeldud õpilasele puhkamiseks. Kui ilmastikutingimused on normaalsed, võivad veeta õpilased vahetunni kooliõues või koos õpetajaga jalutamas käia.

10. Õpilased käituvad viisakalt, suhtuvad kaasõpilastesse, õpetajatesse ja teistesse kooli töötajatesse sõbralikult ja abivalmilt.


KÕIK KOOLIS TÖÖTAJAD täidavad üldisi sisekorraeeskirju ja ametijuhendites sisaldavaid nõudeid.