Tartu Maarja Kooli kompetentsikeskuses selgitatakse välja erituge vajava lapse individuaalsed vajadused ja võimed ning pakutakse võimalusi lapse toetamiseks.

Kompetentsikeskuse spetsialistid toetavad ja nõustavad erituge vajava lapse vanemaid, lapse seaduslikke esindajaid ning teisi lapsega töötavaid inimesi lapsele võimetekohase arendus- ning õppetegevuse läbiviimisel.

Kompetentsikeskuse ülesanded on:

  • Eelkooliealise lapse kooliküpsuse väljaselgitamine;
  • Lasteaiaõpetajate nõustamine erituge vajavate laste kooliks ettevalmistamisel; Lasteaia leht.
  • Liitpuudega laste rühmas käivate laste vanemate nõustamine, sobiva õpikeskkonna ja õppevormi soovitamine;
  • Eripedagoogiline ja ravipedagoogiline lähenemine lapse õpitaseme ja õpivajaduse kindlaks tegemisel;
  • Lastevanemate, õpetajate ja valdkonnaga seotud inimeste ravipedagoogiline nõustamine lapsele jõukohase õppemeetodi valikul ja erinevate õppemeetodite ning võtete kasutamisel;
  • Koolituste korraldamine valdkonnaga seotud teemadel;
  • Osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonnaalase teavitustöö tegemine.

Registreerida alloleva lingi kaudu
https://goo.gl/forms/nukzSWJkwLUz5Wto1

Lisainfo:
Tel: 7461010 
       7461014 
E-post: kompetentstmk@gmail.com